license No. 11/10127 line ID: 083 714 6333

Office 02 045 0555, 081 633 5359, 083 714 6333

จันทร์-เสาร์ 0900-1800 น.

DELUXE Program...เนปาล 5วัน 4คืน


DOWNLOAD PDF โปรแกรมการเดินทาง
39,999 THB / Person
กาฐมัณฑุ-ปาทัน(ลลิตาปูร์)-ปัคตาปูร์-นากาก๊อต-โภครา “เนปาลดินแดนในฝัน ที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามอีกทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน สถาปัตยกรรมไม้ที่สืบทอดนับพันปี และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิม ”

 

หิมาลายัน ทราเวล ....ขอนำท่านสู่... “เนปาลดินแดนในฝัน"

 -สัมผัสเสน่ห์แห่งกฐมาณฑุ ภุคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดก กลางหุบเขาหิมาลัย ดินแดนประวัติศาสตร์ที่มีสีสันทั่งศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...

-เยือนหมู่บ้าน "บันดิปูร์"หมู่บ้านที่นา่รัก เรียบง่าย สงบเงียบราวหมู่บ้านในนิทานเมืองเล็กๆ..บ้านเรือนเก่่าแก่กว่าร้อยปีอยู่เรียงรายสวยคลาสสิคมากๆนอที่นี่ 1 คืน

 หลงเสน่ห์สวรรค์บนดิน ที่ หุบเขาโภครา..เสน่ห์แห่งผืนน้ำและขุนเขา พร้อมล่องเรือในทะเลสาบเฟวาน้ำใสราวกระจก..สะท้อนให้เห็นภาพของเทือกเขาอัณณาปูร์ระได้อย่างสวยงามในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส

 

 

 

 

PACKAGE DETAIL

 •   วันแรก กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ
  15.00 น.           
  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารเช็คอิน ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T   สายการบิน 
  NEPAL AIRLINES (RA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ
   กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  -กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  -วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
  - หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน     
    จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
  17.05 น.
  ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน NEPAL AIRLINES (RA)
  เที่ยวบินที่  RA 402   (บริการอาหารบนเครื่อง)  
  19.20 น.
  ถึง.....ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  เข้าสู่ที่พัก ณ  GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 •   วันที่สอง กาฐมัณฑุ – วัดสวยมภูนาท – พระราชวังกาฐมัณฑุ – เมืองโภครา (น้ำตกเดวิด, ศูนย์อพยพชาวทิเบต-ล่องเรือทะเลสาปเฟว่า)- อิสระช้อปปิ้ง (B-L-D)
  07.00 น.
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ) 
  นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” หรือ “วัดลิง” เป็นเจดีย์ของชาวพุทธและเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในโลก กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะใน พ.ศ. 963 สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่รอบโดยทั้ง 4 ด้านและยังเป็นสถานที่มีผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่สามารถอยู่คู่กันได้
  ชม พระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์  “BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญ  ในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด้วย  ชม  หนุมานดอร์กา  HANUMANDHOKA” รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์  คือเขตเมืองเก่าของเมืองกาฐมัณฑุ ปัจจุบันยังถูกรักษาไว้อย่างดีด้วยเป็นเขตพระราชวัง ที่ประทับ และที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายร้อยปี ได้มีการสร้างสมงานศิลปะไว้มากมาย นี่นับเป็นหนึ่งในมรดกโลก ที่ถูกประกาศเพื่อรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลานได้เห็น ชม วัดเทพตาเลจู “TALEJU TEMPLE”  เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลักที่งดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรือไภราพดำ “BHAIRAV”   หรือปางหนึ่งของพระศิวะในภาคที่ดุร้ายกำลังเหยียบร่างอสูร บางตำราก็ว่าเป็นเจ้าแม่กาลี ซึ่งชอบความโหดร้าย  ชาวเนปาลจึงได้มีการเส้นบวงสรวงด้วยเลือด   จากนั้นชม ตำหนักกุมารี “KUMARI BAHAL” และเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น “เทพที่มีชีวิต” และเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ (ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)
  เที่ยง
  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
  บ่าย
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองกาฐมัณฑุ
  14.10 น.
  ออกเดินทางสู่เมืองโภครา โดยสายการบินเยติ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ .....
  14.35 น.
  ถึง.. หุบเขาโภครา “หุบเขาโภครา”  ค้นพบโดย “อิกิ คาวากุชิ” พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นที่ใช้เวลาเดินทางทั่วหิมาลัยในขณะที่เขายังมีอายุได้ 5  ปี เขาได้พบว่า   โภคราเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานอยู่รอบๆ ทะเลสาบสีฟ้าและสะท้อนให้เห็นถึงยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์  โภคราสูงกว่าระดับน้ำทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าที่เขียวขจีเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดจึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครขึ้นไปท่านจะได้เห็น เทือกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA)  และ ยอดเขาหางปลา (มัจฉาปูร์ชเร MACHHAPUCHHRE) ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะลืมเลือนและน่าประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกันเอง ไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทั้งปี
  จากนั้น   ชม น้ำตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที่มหัศจรรย์ไหลลงเหวลึก ต้องก้มมองซึ่งตั้งชื่อตามนายเดวิท ชาวสวิสที่ตกลงไปตาย เนื่องจากโดนกระแสน้ำพัด ชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่อพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมการทอพรมด้วยมือ นำท่านพักผ่อนล่องเรือในทะเลสาบเฟวา “PHEWA TAL” และชม วัดเบราฮิ “VARAHI TEMPLE” เป็นวัดของเทพธิดาที่ทรงพลังที่สุด นำท่านสักการะขอพร วัดฮินดู “BINDHABASANI”  ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเนปาลีในเมืองโภครา  มีพิธีทำบุญเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์ ถ้าเป็นวันพิธีสำคัญใหญ่ๆ  มีการบูชายันด้วยสัตว์เล็กและใหญ่ตลอดทั้งวันจากนั้นชม แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ “ SETI RIVER” ที่มีสีขาวคล้ายน้ำนมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและมหัศจรรย์ไหลรอดเข้าไปใต้ดิน
  จากนั้น  อิสระให้ท่านได้ชมวิวเมืองโภคราและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ค่ำ 
  รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม
   เข้าสู่ที่พัก ณ  KANTIPUR  HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 •   วันที่สาม โภครา – กาฐมัณฑุ – ช้อปปิ้งทาเมล – ชมโชว์พื้นเมือง (B-L-D)
  ปลุกตื่น
  เพื่อเดินทางไป ซางรางก๊อต “SARANGKOT”  จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กม.เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระได้อย่างสวยงามยิ่ง พร้อมจิบชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ์...
  *** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวฝั่งตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ ***
  จากนั้น 
  นำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า
  07.00 น.
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์) 
  08.00 น.
  นำท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมัณฑุ (โดยรถระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง)  ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล  เส้นทางสายนี้มีชื่อเสียงมากในด้านความงดงามทางธรรมชาติ 
  เที่ยง
  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  จากนั้น   นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกาฐมัณฑุอิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
  17.00 น.
  ถึงเมืองกาฐมัณฑุ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าต่างๆ อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ตามความพอใจของท่านซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันจริงๆจนถึงเวลานัดหมาย
  ค่ำ 
  รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี  ลิ้มรสอาหารพิเศษ โม โม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล 
  เข้าสู่ที่พัก ณ  GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
   
   
   
   
 •   วันที่สี่ เจดีย์พุทธนาถ – พระราชวังปาทัน – พระราชวังภัคตาปูร์ – ยอดเขานากาก๊อต (B-L-D)
  07.00 น. 
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ) 
  ชม เจดีย์พุทธนาท “BOUDHANATH” เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงทอดมองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐานยังประดิษฐานพระโพธิสัตว์อันใหญ่โตมโหฬารอยู่บริเวณลานเจดีย์ ที่นี่คือสีสันของชาวทิเบต นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปลกๆ มากมายที่ตั้งเรียงรายขายอยู่บริเวณรอบเจดีย์
  จากนั้น  ชม เมืองปาทัน “ Patan”  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลลิตาปูร์”เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1 ใน 4 เมือง  แห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษที่ 3  และเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงามทั้งยังเป็นมรดกโลกที่มีสีสันและชีวิตชีวาที่เดียวในโลกอีกด้วย  จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ “PATAN DURBAR SQUARE”   ที่เต็มไปด้วยปราสาท และ พระราชวังโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 16 – 18 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน “PATAN DURBAR SQUARE”, วัดทองคำ “GOLDEN TEMPLE” ชม วัดพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลังจากนั้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวกลูกปัดราคาพิเศษ  สร้อยคอที่ร้อยมาจากหินราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล 
   
   
  เที่ยง 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้น ชมเมืองปัคตาปูร์ “BHAKTAPUR CITY”  ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้  จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์  “BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มีประตูทองคำ  “GOLDEN GATE”  เป็นทางเข้าไปสู่ลานพระราชวังนาม พระราชวัง 55  พระแกลTHE  PALACE OF 55 WINDOWS’  และมีประตูทองคำที่มีการแกะสลักได้งดงามและสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง  วัดแห่งนี้ยังมี  ระฆังทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ  “ระฆังหมาเห่า” ซึ่งในสมัยก่อนระฆังใบนี้มีไว้เพื่อตีบอกเวลา และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยังได้รับการยกย่องให้เป็น มรกดโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2522
  จากนั้นนำท่านสู่ยอดเขานากาก๊อต “NARKAKOT” ยอดเขาบนขอบกะทะของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,164 เมตร สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง 
  ค่ำ
  ถึง...เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก (อาหารจีน)
  เข้าสู่ที่พัก ณ  NIVA NIVA LODGE RESORT หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
   
 •   วันที่ห้า นากาก๊อต - กาฐมัณฑุ – วัดปศุปฏินาถ – กรุงเทพฯ (B)
  ปลุกตื่น
  ตื่นแต่เช้าตรู่ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมในช่วงฤดูหนาว) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” (MT.EVEREST)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น  “มงกุฎของโลก”  ณ   ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัยให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได้  “เทือกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,164 เมตร และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา10  ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ยอดเขา เอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU)
  *** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ ***
   
   
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ) 
  จากนั้น   นำท่านชม   เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ซึ่งสร้างในรัชสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ ใน พ.ศ. 2507 วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกันสองชั้น และประตูทำด้วยเงินและ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอีกวัดหนึ่งด้านตะวันออกของแม่น้ำบักมาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คงคาที่ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดูที่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาติในศาสนาฮินดูวัดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำภัคมาติ
  อำลาเมืองแห่งหิมาลัย กับภาพความทรงจำเมืองแห่งสีสันแห่งชีวิตมิรู้ลืม หลังจากวันนี้ที่ท่าน ได้มาเยือน ประเทศเนปาลแล้ว ท่านจะพบกับความสุขแห่งชีวิตตลอดไป...นมัสเต
  จากนั้น  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (ควรเดินทางสู่สนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
  11.30 น.
  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน NEPAL AIRLINES เที่ยวบินที่ RA 401 (บริการอาหารบนเครื่อง)
  16.05 น.
  ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจมิรู้ลืม
   
 •   โปรแกรมแนะนำ

   โปรแกรมแนะนำ: (จ่ายเพิ่มท่านละ 230 USD ใช้เวลาชมนาน 1 ชม.)

  Everest Scenic Mountain Flightหรือ นั่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก

   ไฮไลท์:
  * ลอยขึ้นไปด้านบนของโลกในเที่ยวบินชมวิว 1 ชั่วโมงขึ้นไปเทือกเขาหิมาลัย
  * เห็นหลังคาของภูเขาเอเวอร์เรสต์วิธีที่ง่าย
  * เพลิดเพลินไปกับที่นั่งหน้าต่างสำหรับผู้โดยสารในทัวร์กลุ่มเล็ก ๆ ทุกคน ที่คุณจะไม่พลาดทุกมุมมอง
  * ได้รับทัศนียภาพที่งดงามของพืชและสัตว์ของหุบเขาและที่ราบ
  * สังเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอื่น ๆ อีกมากมาย
 •   อัตราค่าบริการนี้รวม

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  * ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยสายการบิน NEPAL AIRLINES และสายการบินภายในประเทศ โดยสายการบินภายในประเทศ
  * ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ที่ระบุไว้ในรายการ
  * ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  * ค่าธรรมเนียมวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
  * ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 •   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง( PASSPORT)และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง ๆ,ค่าอาหาร,   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
  * ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%  (กรณีออกใบกำกับภาษี)        
  * ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  * ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย วันละ 3USD/ท่าน/วัน (รวม 15USD/ท่าน ตลอดรายการ)
  * ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยมาตรฐาน 2USD/ท่าน/วัน ตลอดรายการ หรือตามความพอใจค่ะ
  * ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
GEORGIA
9วัน 6คืน

Grand Georgia 9D 6N

ชวนท่องไปใน ดินแดนที่อยู่ระหว่างเอเชียตะวันตกและยุโรปตะวันออกที่แสนตรึงตรา จุดหมายที่ทรงเสน่ห์ไปด้วยวัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ และภูมิประเทศที่งดงามไปด้วยธรรมชาติรอบทิศทาง จุดหมายงามที่เห็นแล้วต้องรีบบันทึกลงในลิสต์ที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต!!!!
PAKISTAN
9วัน 7คืน

ปากีสถาน

INDIA
9วัน 6คืน

sweetheart kashmir leh 9D 6N

....ปลายทางชวนฝันแห่ง “แคชเมียร์" สวรรค์บนดินแดนภารตะ…หนึ่งในเมืองที่น่าเที่ยวดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียในวงล้อมของสองวัฒนธรรม อินเดียแลปากีสถาน มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุด จนได้รับการกล่าวขานให้เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย"
INDIA
9วัน 6คืน

highlight leh ladakh

ดินแดนมหัศจรรย์พันล้านวิว

บริษัท หิมาลายัน ทราเวล จำกัด
HIMALAYAN TRAVEL CO., LTD.


222/36 ถ.เพรชเกษม เอเชียเพรสโฮมออฟฟิศ ซ. เพรชเกษม 42 แยก 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

222/36 Asia Place Home office Phetkasem 42, Soi Phetkasem 42 Yak 1, Bangchak, Pasicharoen ,Bangkok 10610 (THAILAND)


02 045 0555, 081 733 5359, 083 714 6333

himalayantravelbkk@gmail.com

0837146333

หิมาลายัน ทราเวล
Himalayan Travel


สมัครงาน

© 2010-2022 HIMALAYAN TRAVEL CO., LTD. All Rights Reserved.