license No. 11/10127 line ID: 083 714 6333

Office 02 045 0555, 081 633 5359, 083 714 6333

จันทร์-เสาร์ 0900-1800 น.

2020_KB+SG_ทัวร์_WONDERFUL ดาร์จีลิ่ง-รัฐสิกขิม 8วัน 6คืน


DOWNLOAD PDF โปรแกรมการเดินทาง
45,900 THB / Person
ดาร์จีลิ่ง-กังต๊อก-ทะเลสาบฉางโก-หุบเขาลาชุง-หุขเขาดอกไม้ยุมถัง รัฐสิกขิม... ดินแดนเล็กๆ ของเทือกเขาแห่งหิมาลัยในดินแดนของปกครองพิเศษ ของประเทศอินเดีย เยือนเมืองดาร์จีลิ่ง... ราชินีแห่งขุนเขาสถานที่ตากอากาศที่โด่งดัง

PACKAGE DETAIL

 •   วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – กัลกัตตา
  13.00 น.        

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ สายการบิน INDIGO AITLINES (6E) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน

   

  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.

  (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น)

   

  15.45 น.        

   

  ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา KOLKATA โดยสายการบินINDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E78

  **หมายเหตุ** สายการบินอินดิโก้แอร์ไลน์ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง

  16.50 น.         ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา KOLKATA INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาท้องถิ่น)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  เมืองกัลกัตตา” เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเวียงวังในยุคอังกฤษและเป็นศูนย์กลางทาง วัฒธรรมที่มีชีวิตชีวามาก มีชาวยุโรปเดินทางเข้ามาสู่อินเดียมากมายทำให้เมืองเจริญรุ่งเรืองมากและที่นี่จึงกลายเป็นบ้านอีกแห่งที่อยู่ไกลแสนไกลจากอังกฤษเพราะมีพร้อมทั้งจัตุรัสเอสปลานาดกับถนนสแตรนย์ ก่อนจะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่ เดลลี หลังจากอินเดียได้รับเอกราชในปี 1911

  19.00 น.          
  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร เข้าสู่ที่พัก ณ VICEROY HOTEL (KOLKATA) (คืนที่1) หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

 •   วันที่สอง กัลกัตตา - เมืองสีลิกูรี - เมืองดาร์จีลิ่ง
  06.30 น.        
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  07.30 น.          
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองดาร์จีลิ่ง 
  เมืองดาร์จีลิ่ง (DARJEELING) เป็นเมืองที่ผสมผสานความเจริญของโลกตะวันตกที่แผ่ขยายมาในช่วงอินเดียตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร บ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยตึกรามและอาคารบ้านเรือนที่สร้างตามไหล่เขาในสไตล์ยุโรป แต่บรรยากาศยังคงพลุกพล่านเบียดเสียดยัดเยียดแบบอินเดีย และแซมด้วยวัดแบบทิเบตที่ประยุตก์แล้ว มีศูนย์กลางการศึกษาของชาวอังกฤษที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. ตัวเมืองหันหน้าเข้าหาเทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีลิ่งมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่นี่อังกฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามเป็น
  10.35 น.         
  ออกเดินทางสู่ เมืองสีลิกูรี Bagdogra Airportโดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบินที่ 6E797 **หมายเหตุ** สายการบินอินดิโก้แอร์ไลน์ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง11.45 น.        
  ถึง...ท่าอากาศยานบักโดกรา หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถ TOYOTA INNOVA  นั่ง 4 ท่าน ต่อ 1 คัน
  12.30 น.        
  สู่ ภัตตาคาร เมืองบักโดกรา
  13.30 น.        
  นำท่านเดินทางสู่เมืองดาร์จีลิ่ง (DARJEELING) เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศบนภูเขา..  ...ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง ..ประมาณ 4-5 ชั่วโมง..ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปแม่น้ำสองสี...ดาร์จีลิ่ง ราชินีแห่งขุนเขาไร่ชาดาร์จีลิงนั้นเป็นไร่ชาที่ขึ้นชื่อลือชามากที่สุดในโลกที่บรรดาคอชาทั้งหลายที่ไปเที่ยวอินเดียต่างใฝ่ฝันต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ..แวะถ่ายรูปวิวระหว่างทางที่เขียวชอุ่มไปด้วยไรชาสองข้างทางมีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น เลิศรส ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม…
  ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง ...นำท่านเยือน วัดกูม (Ghoom Monastery) เป็นวัดทิเบตลามะนิกายหมวกเหลืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1850 ศาสนาพุทธยังเป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญในแถบหิมาลัยตะวันออก โดยเฉพาะพุทธ มหายานแบบทิเบต ทำให้ยังมีวัดทิเบตสีสันสดใสตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆ ทั้งในสิกขิมและดาร์จีลิ่งการสวดมนต์ก็เดินหมุนวงล้อสวดมนต์ที่มีอยู่รอบวัดด้านนอกตามเข็มนาฬิกาจนครบ 1 รอบอธิษฐานขอพรตามที่ปราถนาวัดกูมมีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปMaitreya Buddha หรือ Future Buddha ซึ่งสูงถึง 5 เมตรที่แห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน
  จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชอร์ราสตา (Chawrasta) ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้าแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นย่านที่ถนนสี่สายมาบรรจบกัน เพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีถนนแยกไปได้หลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึ่งเป็นถนนที่สวยงาม มีสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกัน.....จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
  ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าสู่ที่พัก ณ VICEROY HOTEL (DARJEELING) (คืนที่2) หรือเทียบเท่า

   

 •   วันที่สาม เมืองดาร์จีลิ่ง – เมืองหลวงกังต็อก (รัฐสิกขิม)
  เช้ามืด              
  จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ : เป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัยยามเช้า ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองดาร์จีลลิ่งที่ระดับ 2590 เมตรจากระดับทะเล จึงเหมาะแก่การชมวิวหากฟ้าเปิดเราจะได้เห็นยอดเขาคันชังจุงก้า ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เทือกเขาคันชังจุงก้า (Khanchendzonga) เทือกเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลก อยู่ในเขตสิกขิมของอินเดีย ประกอบไปด้วยอดเขาทั้งหมด 5 ยอดเขา ซึ่ง 4 ใน 5 ยอดเขานี้คือยอดเขา ไทเกอร์ฮิล (Tiger Hill) ความสูง 8,450 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปชม ในวันที่อากาศสดใส สามารถมองเห็นเทือกเขาคันชังจุงก้าได้จากหลายเมือง ทั้งสิกขิม กาลิมปง เพลลิ่ง ทั้งนี้ ชาวสิกขิมให้ความเคารพนับถือเทือกเขาคันชังจุงก้ามาก เนื่องจากถือว่าเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์
   
  ชมพระอาทิตย์ทอแสงทองส่องปลายฟ้าหิมาลัยฉายาว่าดินแดนที่ไร้ราบ  ***หมายเหตุ* ท่านสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นเป็นสำคัญ***
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
  08.00 น.          
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  09.30 น.          
  นำท่านขึ้นทอยเทรน (Toy Train ) หรือ Darjeeling Himalayan Railway รถไฟหัวจักรไอน้ำสายเก่าแก่ เป็นรถไฟสายหนึ่งของอินเดีย หรือ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก รถไฟสายนี้สร้างโดยอังกฤษ และวิ่งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1881 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟไต่ภูเขาสูงระดับ 4,000-5,000 ฟุต นั่งรถไฟชมเมือง จะมีการจอดให้ลงถ่ายรูปในแต่ละสถานที่ที่น่าสนใจ  แวะบันทึกภาย ณ สถานีบาตาเซียลูป (Batasia Loop) ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับให้เป็นจุดเลี้ยวกลับสำหรับรถไฟที่มาจากสถานีดาร์จีลิ่ง
  ชม War Memorialสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1994 ในบริเวณบาตาเชียลูปอนุสาวรีย์นี้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม มีความสูง 30 ฟุต บริเวณรอบๆ อนุสาวรีย์จะตกแต่งประดับด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารหาญชาวดาร์จีลิ่งทุกคนที่ต้องเสียชีวิตจากสงครามหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาในอดีตลงจากรถไฟแวะชม พิพิธภัณฑ์กูม  ด้านในแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟเส้นนี้ ตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ ภาพถ่ายเหตุการ์สำคัญ ป้ายประจำสถานี ประกาศนียบัตรจากองค์การยูเนสโก
  นำท่าน ชม โรงงานผลิตชา  ไร่ชาแฮปปี้วัลเล่ย์ (Happy Valley) ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียโดยชาของที่นี่เป็นชาที่เก่าแก่มีชื่อเสียงมาก ในดาร์จีลิ่ง และมีชื่อในระดับโลกเลยทีเดียว เมื่อมาที่ไร่ชานี้แล้วสามารถเยี่ยมชมโรงงานและขั้นตอนการผลิต อีกทั้งยังซื้อชาชั้นดีกลับไปเป็นของฝากได้ด้วย“ชาดาร์จีลิ่ง” (Darjeeing Tea) ได้ รับการยกย่องว่าเป็นแชมเปญช์แห่งชา เนื่องจากน้ำชามีกลิ่นหอมและรสชาติอ่อนนุ่มชาดาร์จีลิ่งปลูกมากในแทบเทือกเขาหิมาลัย และ ชาเขียวดาร์จีลิ่งซึ่งมีรสชาติเยี่ยมเป็นเอกลักษณ์นั้น เป็นชาหายากเช่นเดียวกับชาเซนฉะของญี่ปุ่น 
   
  13.30 น.          
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  14.30 น.          
  นำท่านเดินทางเมืองหลวงสู่กังต็อก (Gangtok) เมืองหลวงแห่งรัฐสิกขิม (ประเทศอินเดีย) เมืองสายหมอก รัฐสิกขิม (Sikkim) เป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีภูมิประเทศแบบที่ราบสูงบนเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับหลายประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต, เนปาล และภูฏาน แต่เดิมสิกขิมเป็นรัฐเอกราช มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดียเล็กน้อย ปกครองโดยราชวงศ์นัมเยล ด้วยความเป็นรัฐเอกราชเล็กๆ อาจถูกบั่นทอนจากจีนซึ่งยึดทิเบตได้แล้วขณะนั้น เมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐสิกขิม จึงยอมอยู่ใต้เอกราชเดียวกับอินเดีย...ชมวิวทัศน์ระหว่างสองข้างอย่างสวยงาม(ประมาณ 3-4 ชม.)…ถึงเมืองหลวงกังต๊อกนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ค่ำ                   
  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าสู่ที่พัก ณ KEEPSA RESCIDENCY  (GANGTOK) (คืนที่3) หรือเทียบเท่า

   

 •   วันที่สี่ เมืองกังต๊อก-ทะเลสาบฌางโก-เมืองกังต๊อก
  06.00 น.          
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  07.00 น.          
  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉางโก(Tsomgo Lake) (ระยะทาง 34 กม.ประมาณ 2 ชม.)
  ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของสิกขิม มีลักษณะคล้ายรูปไข่ยาว 1กิโลเมตรลึก15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวพุทธ ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะทำนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณทะเลสาบแห่งนี้  ในช่วงหน้าหนาวน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและละลายในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมรอบๆจะมีกุหลาบพันธ์ปีดอกไอริสและดอกป็อปปี้รวมถึงสัตว์ป่าหายากเช่นแพนด้าแดงเป็ด Brahmini และนกอพยพต่างๆรวมถึงแย็ก(Yakหรือจามรี) อิสระ ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับกิจกรรมขี่จามรีสัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส กันตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย..ได้เวลาอันสมควรกลับสู่เมืองกังต็อก
  13.30 น.          
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นระหว่างทางสู่กังต๊อก นำท่านแวะชม คเณศต็อก(Ganesh Tok) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ชาวบ้านนิยมมาสวดมนต์ ด้านบนสามารถชมวิวเมืองกังต็อกได้ 180 องศา ถ้าอากาศดีจะมองเห็นวิวยอดเขาคันเช็งฌองกาได้ด้วย  ภายนอกประดับธงแบบทิเบต  วัดนี้ตั้งอยู่บนความสูง 6,100 ฟุต ติดกับทีวีทาวเวอร์ เป็นวัดเล็กๆ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลอร์ดกาเนชซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งศิลปะทุกแขนง
  14.30 น.          
  นำท่านชมวัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) อยู่ในเมืองกังต๊อก รู้จักกันในนามของ ศูนย์ธรรมจักร (Dharmachakra Centre) สร้างโดย การ์มาปา วังชุก ดอร์เจ ที่9 ในศตวรรษที่ 16 สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยของผู้สืบเชื้อสาย Karma Kagyu ในสิกขิม แต่เมื่อวัดถูกทำลาย พื้นที่ถูกปล่อยร้างจนพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ซึ่งเป็นชาวทิเบต ได้ลี้ภัยมายังสิกขิมในปี ค.ศ. 1959 เนื่องจากกองทัพจีนบุกไปยืดทิเบตพระองค์ได้สร้างวัดรุมเต็กอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นที่ลี้ภัยจากกองทัพจีน โดยได้รับความช่วยเหลือจากราชวงศ์สิกขิมและรัฐบาลอินดีย ที่ตรงนี้มีลักษณะภูมิประเทศที่ดี มีลำธาร ภูเขาอยู่ด้านหลัง ภูเขาหิมะอยู่ด้านหน้าและมีแม่น้ำอยู่ด้านล่าง ใช้เวลาสร้างนาน 4 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ปัจจุบันเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิม จากนั้นไม่นานพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ได้สถาปนาวัดนี้เป็น ศูนย์ธรรมจักร สถานที่ใช้เรียน ฝึกฝนและปฏิบัติตนของชาวพุทธรวมทั้งเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าในวันขึ้นปีใหม่ของทิเบต ในปี ค.ศ. 1966
   
  นำท่านชม ความงามแห่งดงดอกไม้นานาพันธ์ ณ  FLOWER SHOW  HALL  ซึ่งภายในจะจัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองสิกขิมหลากหลายพันธุ์
  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนมหาตมคานธี มาร์ก หรือ ถนนเอ็มจีมาร์ก (Mahatma Gandhi Road) M.G. Marg ถนนมหาตมคานธีเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของสิกขิมที่มีร้านค้าจำนวนมาก โดยถนนเส้นนี้ในช่วงเย็นจะกลายเป็นถนนคนเดิน ห้ามรถวิ่งผ่านไปมา ถือเป็นถนนที่น่าเดินเล่น
  19.00 น.          
  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าสู่ที่พัก ณ KEEPSA RESCIDENCY  (GANGTOK) (คืนที่4) หรือเทียบเท่า 
 •   วันที่ห้า เมืองกังต๊อก-หมู่บ้านลาชุง
  06.30 น.          
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  07.30 น.          
  นำท่านเดินทางออกจากเมืองกังต๊อกเพื่อเดินทางหมู่บ้านลาชุง แวะจุดชมวิวทาชิ (Tashi View Point) ซึ่งเป็นจุดชมความงดงาม ยอดเขาคันชังจุงก้า ยอดที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ที่ดีที่สุดในเมืองกังต็อก ที่รายล้อมด้วยเทือกเขาบริวารมากมาย ในวันที่อากาศดี ฟ้าเปิดจะมองเห็น เช่น ยอดเขาทาลุง ยอดเขาปานดิม และวิวทิวทัศน์ของเมืองกังต๊อกเมืองหลวงของอาณาจักรสิกขิมได้ชัดเจนที่สุดและสวยที่สุด
  จากนั้นตามหากุหลาบพันปีที่สิกขิม…นำท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านลาชุง” (Lachung) หมู่บ้านกลางหุบเขาหมู่บ้านลาชุง ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบต ที่นี่มีหุบเขายุมถัง หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออกและวัดลาชุง (ช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อาจขึ้นมาที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้เนื่องจากหิมะตกหนัก) เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ อยู่ทางตอนเหนือของสิกขิม และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน โดยประชากรของเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเลปซาและชาวทิเบต จากเมืองกังต็อกใช้เวลานั่งรถจีปประมาณ 6-7 ชั่วโมงคะ ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บ้านนี้โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยและวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทาง...
  12.30 น.          
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ระหว่างทาง
  13.30 น.          
  นำท่านเดินทางต่อไป.. ระหว่างทางไปลาชุง เราจะได้แวะน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก และแวะชมน้ำตกอันสวยงามตลอดเส้นทาง ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับน้ำตกที่สวยงามและแปลกตา บางช่วงปรากฏสายน้ำทิ้งตัวพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบลิ่ว (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด)
  18.30 น.          
  ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  19.00 น.          
  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก ณ SNOWLION MOUNTAIN RESORT (LACHUNG) (คืนที่5) หรือเทียบเท่
 •   วันที่หก หมู่บ้านลาชุง-หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้-เมืองกังต๊อก
  07.30 น.          
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
  08.30 น.          
  นำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง หรือ ทุ่งหญ้าลอยฟ้า (Yumthang Valley) สวิสเซอร์แลนด์แห่งสิกขิม...สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของสิกขิม และยังเป็นดินแดนแห่งตำนานและความฝันเป็นเหมือนสวนสวรรค์สุขาวดีที่งดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ยุมถังเป็นหุบเขาแสนสวย สองข้างทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลัยตั้งตระหง่าน ผ่านธารน้ำแข็งน้อยใหญ่และป่าสนกับยอดเขาสูงเสียดฟ้า ถ้ามาช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิจะเห็นป่ากุหลาบพันปีมากกว่า 36 สายพันธุ์ผลิดอกบานสะพรั่งทั้งหุบเขา หรือถ้ามาเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามแบบสวิสเซอร์แลนด์
  ยุมถัง ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย” ที่นี่นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งดอกไม้ และดอกกุหลาบพันปีหลากหลายสายพันธุ์แล้ว ยังมีน้ำพุร้อน และที่ปลายสุดของยอดเขาสูง “Zero Point” หุบเขาหิมะแห่งสิกขิมดินแดนสวยงามที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ มีความสูงถึง 4,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล.......ช่วงที่เหมาะที่จะเที่ยวที่หุบเขายุมถัง คือ ช่วงเดือนเมษายน – กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานสวยงามมาก แต่ถ้าหากอยากเห็นตอนภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะและท้องฟ้าสดใส เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกาย – เดือนมกราคม …ยกเว้นถ้ามีหิมะตกหนัก ก็ไม่สามารถขึ้นไปได้
  ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินสดโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งอาณาบริเวณของยุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ จนได้รับสมญานามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้” และเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนไปตลอดทั้งปีและมีหิมะมากยิ่งขึ้นในฤดูหนาว อิสระถ่ายภาพความกับทรงจำอันสวยงามที่ไม่รู้ลืม จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านลาชุง ระหว่างทางแวะจิบน้ำชา กาแฟ และของว่าง ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของพุ่มดอกกุหลาบพันปีและพิมมูล่า แมคโนเลีย ระหว่างเส้นทางของหุบเขายุมถัง
   
  13.00 น.          
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม (เมืองลาชุง) อำลาหมู่บ้านลาชุงอันงดงามไว้ หรือชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยดินแดนอันไร้ที่ราบ..
  14.00 น.          
  เดินทางสู่ ..เมืองกังต็อก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสง พราวพรรณ ตกลงต้องหุบเขาและ แม่น้ำทิสต้า“TESTA”ที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทางชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูงเปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง
  ค่ำ                   
  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าสู่ที่พัก ณ KEEPSA RESCIDENCY  (GANGTOK) (คืนที่6) หรือเทียบเท่า
 •   วันที่เจ็ด เมืองกังต๊อก - สีลิกูรี (บักโดกรา) - กัลกัตตา - กรุงเทพฯ
  06.00 น.          
  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  07.00 น.          
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบักโดกรา เมืองสีลิกูรี (บักโดกรา BAGDOGRA) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)
  11.00 น.          
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ แบบกล่อง เพื่อการสำดวกในการเชคอินขึ้นเครื่อง
   

  12.20 น.        
  ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน INDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E958

  13.20 น.        
  ถึง.. เมืองกัลกัตตา (KOLKATA) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย หลังตรวจรับสัมภาระแล้ว
  “เมืองกัลกัตตา” เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเวียงวังในยุคอังกฤษและเป็นศูนย์กลางทาง วัฒธรรมที่มีชีวิตชีวามาก มีชาวยุโรปเดินทางเข้ามาสู่อินเดียมากมายทำให้เมืองเจริญรุ่งเรืองมากและที่นี่จึงกลายเป็นบ้านอีกแห่งที่อยู่ไกลแสนไกลจากอังกฤษเพราะมีพร้อมทั้งจัตุรัสเอสปลานาดกับถนนสแตรนย์ ก่อนจะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่ เดลลี หลังจากอินเดียได้รับเอกราชในปี 1911 นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองกัลกัตต้า
  นำท่านชม(ด้านนอก) สถาปัตยกรรมอันงดงามของ VICTORIA MEMORIAL HALL ที่มียอดโดมใหญ่สูงถึง 62 เมตรและบนยอดสุดมีรูปนางฟ้ากางปีกแสดงท่าบินเวลาลดพัดหมุนรอบตัวเองได้ ซึ่งสร้างขึ้นเมืองปี 2449 ด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง (ปีเดียวกับที่มีการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม) ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ยุควิคตอเรียกับข้าวของที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เบงกอล
  อิสระช้อปปิ้งย่าน New Market สิ้นค้าพื้นเมืองทั้งราคาส่ง-ปลีก ให้เลือกมาเป็นของฝากมากมาย อาทิ ผ้าพันคอแบบอินเดีย กำไล หลากหลายแบบราคาแบบเป็นของฝากเพื่อนที่บ้านได้สบายของอินเดียแท้ๆๆ นะค้า...จนถึงเวลานัดหมาย
  16.30 น.          
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองกัลกัตต้า เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  บริการ            
  อาหารค่ำแบบกล่อง ณ สนามบินเพื่อเพิ่มเวลาช้อปปิ้ง
   

  20.45 น.        
  เหิรฟ้าสู่...กรุงเทพฯ โดยสายการบิน INDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E77 (2045-0055+1)

  00.55 น.           

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 •   วันที่แปด กัลกัตตา - กรุงเทพฯ
  00.55 น.
  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 •   อัตราค่าบริการรวม

  - ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัลกัตต้า-บักโดกร้า-กัลกัตต้า-กรุงเทพฯชั้นประหยัดโดยสายการบินอินดิโก้แอร์ไลน์รวมน้ำหนัก 15-20 กิโลกรัมต่อท่าน

  - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน
  - ค่าที่พักตามที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
  - รถโค้ชปรับอากาศในกัลกัตต้า,รถจิ๊ป(ไม่ปรับอากาศ)ในสิกขิมและดาร์จีลิ่ง
  - ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุ
  - ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย

 •   อัตราค่าบริการไม่รวม

  - ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่าชาติ หรือ คนต่างด้าว

  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  - ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
  - ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
  - ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
  - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
  - ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)
  - ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมและกิจกรรมต่างๆ ตามฤดูกาลเช่นขี่จามรี,สกี ฯลฯ
  - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถและพนักงานบริการ วันละ 5USD/วัน/ท่าน

  - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความประทับใจในการบริการ

GEORGIA
9วัน 6คืน

Grand Georgia 9D 6N

ชวนท่องไปใน ดินแดนที่อยู่ระหว่างเอเชียตะวันตกและยุโรปตะวันออกที่แสนตรึงตรา จุดหมายที่ทรงเสน่ห์ไปด้วยวัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ และภูมิประเทศที่งดงามไปด้วยธรรมชาติรอบทิศทาง จุดหมายงามที่เห็นแล้วต้องรีบบันทึกลงในลิสต์ที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต!!!!
PAKISTAN
9วัน 7คืน

ปากีสถาน

INDIA
9วัน 6คืน

sweetheart kashmir leh 9D 6N

....ปลายทางชวนฝันแห่ง “แคชเมียร์" สวรรค์บนดินแดนภารตะ…หนึ่งในเมืองที่น่าเที่ยวดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียในวงล้อมของสองวัฒนธรรม อินเดียแลปากีสถาน มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุด จนได้รับการกล่าวขานให้เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย"
INDIA
9วัน 6คืน

highlight leh ladakh

ดินแดนมหัศจรรย์พันล้านวิว

บริษัท หิมาลายัน ทราเวล จำกัด
HIMALAYAN TRAVEL CO., LTD.


222/36 ถ.เพรชเกษม เอเชียเพรสโฮมออฟฟิศ ซ. เพรชเกษม 42 แยก 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

222/36 Asia Place Home office Phetkasem 42, Soi Phetkasem 42 Yak 1, Bangchak, Pasicharoen ,Bangkok 10610 (THAILAND)


02 045 0555, 081 733 5359, 083 714 6333

himalayantravelbkk@gmail.com

0837146333

หิมาลายัน ทราเวล
Himalayan Travel


สมัครงาน

© 2010-2022 HIMALAYAN TRAVEL CO., LTD. All Rights Reserved.