himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

CROATIA


ไฮไลท์ โครเอเชีย 7 วัน

ไฮไลท์โครเอเชีย 7 วัน

***โปรโมชั่นพิเศษ สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลนส์***

 

ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - โทรเกียร์ -
สปลิท นีอุม (บอสเนีย) - มาลี สตอน -ดูบรอฟนิค - ล่องเรืออาเดรีชติคี้

 

กำหนดการเดินทางปี 2559 

ราคา 82,900.- บาท
วันที่ 16-22 ก.ค. 59
ราคา 79,900.- บาท
วันที่ 11-17 ส.ค. 59 / 24-30 ก.ย. 59 / 08-14 ต.ค. 59 วันที่ 17-23 ต.ค. 59 / 20-26 ต.ค. 59 / 22-28 ต.ค. 59

โดยสายการบิน สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลนส์

  

** ** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 29 เมษายน 2559) **

 

กำหนดการ เดินทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2559

อัตราค่าบริการ (บาท)

เดือน กรกฎาคม

เดือน ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

82,900

79,900

ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว ต้องเพิ่มเงินท่านละ 12,000 10,000
เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) 79,900 77,900
เด็ก อายุ 2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) 78,900 76,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ต่อเมื่อที่นั่ง Confirmed เท่านั้น)
88,000 88,000

 

*หมายเหตุ สำหรับผู้ที่พักห้องเดี่ยว เดือน ส.ค. / ก.ย. จะต้องเพิ่มเงิน 12,000.- บาท


หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาสำหรับลูกค้าจำนวน 25 ท่าน ขึ้นไป
*ในกรณีที่มีผู้เดินทาง จำนวน 15-19 ท่าน ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์เพิ่มคนละ 5,000 บาท*
*ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม*

GALLERY

PACKAGE DETAIL

 •   วันแรก กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ

  20.30 น.

  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถวU 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines (TK)

   

  23.00 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย เตอร์กิช แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK69

 •   วันที่ 2 กรุงอิสตันบูล - เมืองซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่

  05.00 น.

  เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

   

  07.15 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบประเทศโครเอเชีย โดยเตอร์กิช แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK1867 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง) มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน

   

  08.30 น.

  เดินทางถึงสนามบิน Pleso International Airport หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ เมืองซาเกรบZagrebเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง เมืองซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชียมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายใน เมืองซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะซึ่งมีนับสิบสายทั่วทั้งเมือง เมืองซาเกรบประกอบไปด้วยเขตเมือง Upper Town ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต Lower Town ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ New Townที่สร้างหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านผ่านชม จัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย ผ่านชม อนุสาวรีย์ บาน โจซิฟ เจลาซีค Ban JosipJelacic ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระจากชาวฮังกาเรียนในปี ค.ศ. 1848 ต่อด้วยการเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่างที่เชื่อมกันด้วยรถราง Funicularที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรปนำท่านสู่เขต Upper Townโดยขึ้นรถรางไฟราง จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ มาร์ก St. Marks Church ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และดัลมาเชีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) จากนั้นนำท่านชม ตลาดกลางเมืองDolac Marketตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับ และผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย จากนั้นนำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์สตีเฟน St. Stephen Cathedral โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ ซึ่งมียอดแหลมทรงกรวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในเมืองซาเกรบ แต่เดิมเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่เพิ่งมีความสำคัญในปี ค.ศ. 1094 เมื่อกษัตริย์ลาดีสลาอุส King Ladislaus ได้ให้พระราชาคณะย้ายที่พำนักจากสีสัก Sisak มายังเมืองซาเกรบ แต่ก็ถูกกองทัพมองโกลทำลายในปี ค.ศ. 1242 เมื่อมองโกลจากไป มหาวิหารนี้ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้งจนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ที่เห็นในปัจจุบัน

   

  บ่าย

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ Plitvice National Park (ระยะทาง 135 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1979 เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศโครเอเชีย มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่ง ที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ พิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง ณ เมืองคาโลวัชKarlovacเมืองผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศโครเอเชีย ระหว่างทางชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมไปด้วยป่าเขา สลับกับทุ่งหญ้า ฟาร์ม พื้นที่เกษตรกรรม ให้ท่านได้อิสระชมความงามของพันธุ์ไม้หลากชนิด บริเวณรอบ ๆ โรงแรมที่พักหลากหลายสายพันธุ์

   

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักค้างคืน ณ โรงแรม Jezero Hotel 3* หรือเทียบเท่า

 •   วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่-โทรเกียร์-สปลิท

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชมความงามของ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ Plitvice National Parkนำท่านสู่ Lower Lakeโดยการล่องเรือข้ามทะเลสาบJezeroKozjakซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทายานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่งดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบไปด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovacและ Kaluderovacเป็นต้น นำท่านเดินชมทะเลสาบต่าง ๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน แล้วเดินสู่ Veliki Slipชม น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานที่มีความสูงถึง 70 เมตร (การเดินท่องเที่ยวในอุทยาน แนะนำให้ท่านสวมรอบเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าที่สวมใส่สบาย เนื่องจากต้องเดินชมความงามของธรรมชาติภายในอุทยาน) การเข้าชมอุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่นั้นความสวยงามของธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ซึ่งแต่ละฤดูกาลนั้นต้องขอบอกว่าจะมีความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงามและแตกต่างกันตามฤดูกาล หรืออาจจะพูดได้เลยว่าสวยงามทุกฤดูกาล

   

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ Trogir (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่เกือบชิดกับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคอารยะธรรมกรีกโรมัน และได้มีการพัฒนาตามผู้ปกครองแต่ละยุคสมัย ในยุคการปกครองของอาณาจักรเวนิสนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะไสตล์เรเนซองค์และบาร็อค ท่านสามารถเห็นอาคารบ้านเรือน โบสถ์ สถานที่สำคัญที่สร้างขึ้นในศิลปะไสตล์เรเนซองค์ และ บาร็อค ซึ่งมีการดูแลอย่างดีเยี่ยมจนถึงปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 เรียบร้อยแล้วระหว่างทางท่านจะเดินทางผ่าน เมืองพรีโมเสตน Primosten ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ อีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในสมัยก่อนนั้นได้มีคนยกย่องให้ชาวเมืองพรีโมเสตนเป็นคนที่มีความอดทดที่ยอดเยี่ยมมากกับการดำรงชีวิต เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหิน แต่ก็ยังมีความสามารถ มานะอดทนที่จะประกอบอาชีพด้วยการทำเกษตรกรรมและปลูกพืชชนิดต่าง ๆ นำท่านชม ย่านเมืองเก่าโทรเกียร์ ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง KopnenaVrata ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 แวะถ่ายรูปกับหอนาฬิกา Foggia And of Clock Tower สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ St. Lawrence’s Cathedral สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานนับสิบปี จุดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างวิจิตรตระการตา มีรูปปั้นสิงโต อาดำ และ อีฟ ซึ่งเป็นมนุษย์ หญิง ชาย คู่แรกบนพื้นโลกใบนี้ และรูปสลักนักบุญเซนต์ลอว์เรนซ์บุคคลสำคัญ ที่เป็นผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้และอุทิศให้ ชมจัตุรัสภายในบริเวณเมืองเก่า แวะถ่ายรูปกับ ป้อมเซนต์มาร์คสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1430 ตั้งตระหง่านอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ในอดีตใช้เป็นกำแพงป้องกันภัยจากข้าศึกที่เข้ามารุกรานจากทางทะเลเข้ามารุกรานจากทางทะเลได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสปลิท Slit (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย อันเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโครเอเชียเป็นอย่างมาก และยังเป็นท่าเรือที่ใช้ในการติดต่อเดินทางระหว่างประเทศโครเอเชีย และประเทศอิตาลี ที่เมืองสลิปแห่งนี้อีกด้วย

   

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักค้างคืน ณ โรงแรม Atrium Hotel 4*หรือเทียบเท่า

 •   วันที่ 4 เมืองสปลิท-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-เมืองนีอุม (บอสเนีย) มาลีสตอน ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม-เมืองดูบรอฟนิค

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองสลิท Split ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรเนซองค์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ ชมย่าน People Squareศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร นำท่านเข้าชม พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน Diocletian Palace องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์อิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้องการสร้างพระราชวังสำหรับในบั้นปลายชีวิตของพระองค์ หลังสละบัลลังก์ ภายพระราชวังประกอบด้วยวิหารจูปิเตอร์ สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียง Catacombasและวิหารต่าง ๆ นำท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อต่อสู่ห้องอื่น ๆ ชมลานกว้าง Peristyle ซึ่งล้อมด้วยเสาเหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร สวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ในวิหาร

   

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ อ่าวมาลี สตอน Mali Ston (ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางก่อนถึงอ่าวมาลี สตอน ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปที่ เมืองนีอุม Neum ประเทศบอสเนียBosniaซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย เมื่อท่านเดินทางมาถึงอ่าวมาลี สตอน เรียบร้อยแล้ว นำท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอยชมขั้นตอนต่าง ๆ ของการเลี้ยงหอย ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสหอยนางรมสด ๆ จากทะเลเอเดรียติกพร้อมเครื่องเคียง จิบไวน์สด เติมเต็มรสชาดท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอนได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค Dubrovnik (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที) ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะ ๆ เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยงามที่สุดในยุโรป กับเจ้าของ สมญานาม “ใข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขต เมืองเก่า Old Town ซึ่งตั้งอยู่ภายในกำแพงโบราณสูงตระหง่านโอบล้อมโดยรอบ สร้างในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น อาหรับ เวเนเชียน มาซีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมมากมายและสิ่งก่อสร้างโบราณต่าง ๆ องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองดูบรอฟนิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979

   

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักค้างคืน ณ โรงแรม ValamarLacroma Hotel 4*หรือเทียบเท่า

 •   วันที่ 5 เมืองตูบรอฟนิค-กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา-กำแพงโบราณ เมืองเก่าดูบรอฟนิค

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์ เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่มีความสูง 400 เมตร เพื่อชมทิวทัศน์ที่ยังความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนที่มีหลังคาสีแสดและความสวยงามของทะเลเอเดรียติก จากจุดสูงสุดของยอดเขา SRD ของเมืองดูบรอฟนิค สีของน้ำทะเลที่เป็นสีน้ำเงินของทะเลเอเดรียติคกับกับสีส้มแสดของหลังคากระเบื้องในตัวเมืองเก่า เป็นภาพที่มีงามสวยเกินคำบรรยายที่ไม่สามารถจะอธิบายออกมาให้เห็นภาพได้ ท่านจะต้องมาสัมผัสด้วยตาทั้งสองของท่านเท่านั้น ความสวยงานที่กล่าวข้างต้นนี้กำลังรอท่านมาเยือน มาซิครับมาร่วมค้นหาความจริงเหล่านี้ด้วยกัน

   

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน ล่องเรือพาโนรามาชมความสวยงามของเมืองเก่าดูบรอฟนิคให้ครบทุกมุมมอง โดยเรือจะล่องเลียบกำแพงเมืองเก่ามุ่งหน้าสู่ เกาะล็อกครุม Lokrum แล้วแล่นชมเกาะก่อนที่จะกลับเข้าสู่ท่าเรือแห่งเดิม ในอดีตสมัยสงครามครูเสด กษัตริย์ริชาร์ดแห่งเกาะอังกฤษเคยมาพำนัก ณ เกาะล็อกครุมแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเก่าดูบรอฟนิค “ใข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” ในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิคได้ถูกโจมตีจองกองทัพยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหายพังทลายและทรุดโทรม และได้มีการบูรณะเมืองส่วนที่เสียหายหายขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาอันรวดเร็ว นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคมีที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลเอเตรียติค โดยที่ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างชัดเจน จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ บริเวณ จัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและทำกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษของผู้ที่กระทำความผิดอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ เสาหินอัศวิน Orlando Column, หอนาฬิกาโบราณ Bell Tower Clock ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลม ๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์ จะเป็นที่บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญSt. Blaiseซึ้งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังสวยงามมาก จากนั้นนำท่าน เดินขึ้นชมกำแพงเมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลังค่าที่เต็มไปด้วยสีส้มทอดยาวเป็นแนวตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามที่ดูแปลกตากับกับความสวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก จนกล่าวได้ว่า ใครมาเยือนเมืองดูบรอฟนิคแล้ว ไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ถือว่าท่านสูญเปล่าและมาไม่ถึงเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค หนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม “ใข่มุกแห่งทะเลอเดรียติก” ถ้ามีเวลาเพียงพอให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ใช้เงินสกุลคูน่า ที่ยังเหลืออยู่ ณ Konzum ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นที่มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด เช่น ช็อกโกแลตท้องถิ่น KRAS ซึ่งเป็นยี่ห้อเก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก หรือ Dingac ซึ่งเป็นไวน์เก่าท้องถิ่น Posip ไวน์ที่จากองุ่นพันธุ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็น Plavac Mali ซึ่งมีคุณภาพระดับเดียวกันกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเลี่ยนและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

   

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
  พักค้างคืน ณ โรงแรม ValamarLacroma Hotel 4*หรือเทียบเท่า

   

 •   วันที่ 6 เมืองดูบรอฟนิค-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหาคร

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

   

  11.05 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกีโดย เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK440
   
  13.50 น.
  เดินทางถึงท่าอากาศยาน ณ กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
  หมายเหตุ 
  ระหว่างที่ท่านรอต่อเครื่องในสนามบิน Ataturk International
  ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าในสนามบินได้ตามอัธยาศัย
   
  20.00 น.
  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดย เตอร์กิช แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK64

   

 •   วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ

  09.30 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   
 •   หมายเหตุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
  *ในกรณีที่มีผู้เดินทาง จำนวน 15-19 ท่าน ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์เพิ่มคนละ 5,000 บาท*
  *ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม*
   
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้มากที่สุด
   
  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการ
  เดินทางมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
   
 •   การชำระเงิน
  งวดที่ 1  สำรองที่นั่งชำระ 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน หลังจากที่มีการทำจอง
  งวดที่ 2  ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
   
 •   อัตราค่าบริการรวม
  * ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
  (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
  * ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
  * ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท
  * ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท
  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
  * ค่าภาษีในประเทศโครเอเชีย
  * ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 ท่าน), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
  * ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
  * เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  * ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย (ใช้เวลาทำวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ)
 •   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  * ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 4 วัน คิดเป็นเงิน 12EUR
  * ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 4 วัน คิดเป็นเงิน 12EUR
  * ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็นเงิน 21EUR
  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  * ค่าเครื่องดื่มภายในห้องพัก, มินิบาร์, และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่สั่งเพิ่มเติมระหว่างมื้ออาหาร
 •   ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
  สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
   
  โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
  กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
   

   

THB / Person
DOWNLOAD PDF

BOOKING TOUR

Adults

Children

* Prices for person

TIBET
7 วัน 6 คืน

ทิเบต หลังคาโลก

ลมหายใจแห่งภูผา...มนตราแห่งกงล้อภาวนา Highest Railway in the World ลาซา - รถไฟสายประวัติศาตร์ - ซีหนิง - หลันโจว
INDIA
8 วัน 6 คืน

Chaming รัฐราชาสถาน

รัฐราชาสถาน...ดินแดนฟ้าจรดทราย ท่องดินแดนมหาราชา....เยือน...เมืองโรแมนติกแห่งดินแดนโรตี แคว้นราชาสถานแห่งอินเดีย...กับอารยธรรมกลางทะเลทราย
INDIA
8 วัน 6 คืน

สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล

นำท่านจาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
NEPAL
5 วัน 4 คืน

ไฮไลท์...เนปาล...

กาฐมัณฑุ-ปาทัน(ลลิตาปูร์)-ปัคตาปูร์-นากาก๊อต-โภครา “เนปาลดินแดนในฝัน ที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามอีกทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน สถาปัตยกรรมไม้ที่สืบทอดนับพันปี และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิม ”